Uitnodiging - Transitieagenda's voor een circulaire economie, op lokaal en regionaal niveau?!

25-10-2017 3579 keer bekeken 0 reacties

Werkt u bij een gemeente, provincie of waterschap en bent u betrokken bij het thema circulaire economie? Op 2 november organiseert het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) een bijeenkomst, waarin u uw mening kunt geven over de in ontwikkeling zijnde transitieagenda’s.

Wat daar onder meer aan bod zal komen zijn vragen zoals:

  • Houden de tot nu toe ingerichte agenda’s voldoende rekening met de lokale en regionale uitvoeringspraktijk?
  • Wat is er nog nodig om van de agenda’s een succes te maken?
  • Welke kansen en dwarsverbanden liggen er tussen de vijf transitiethema’s?

| 2 november 2017 | 13.00 - 17.00 UUR | STADSKANTOOR UTRECHT |

Aanmelden
Wilt u erbij zijn? Meld u zich dan direct aan en noteer de bijeenkomst ‘Transitieagenda’s voor een circulaire economie, op lokaal en regionaal niveau!?’ op 2 november 2017 in uw agenda! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar frans.merkx@minienm.nl. Twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst sturen wij u de te bespreken concepten van de transitieagenda’s toe, zodat u voldoende voorbereidingstijd heeft voor de bijeenkomst.

Datum/tijd:  donderdag 2 november, 13.00 - 17.00 uur
Locatie:        stadskantoor Utrecht, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht

Achtergrond
Het Overlegorgaan Infrastructuur en Milieu (OIM) organiseert deze bijeenkomst op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de transitieteams. Na het Rijksbrede Programma ‘Nederland Circulair in 2050’  en het hieruit voortvloeiende Grondstoffenakkoord, is nu een breed samengestelde groep van ondernemers, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers van publieke partijen aan de slag gegaan om voor vijf thema’s transitieagenda’s in te richten. Dit voor de thema’s Bouw, Kunststoffen, Biomassa & Voedsel, Maakindustrie en Consumptie­goederen.

De komende maanden worden deze transitieagenda’s in concept voorgelegd aan diverse stakeholders. Na het verwerken van de inbreng, worden volgens planning dan op 30 november de definitieve versies vastgesteld. Op maandag 15 januari 2018 zullen de voorzitters van de transitieteams de agenda’s officieel overhandigen aan de negen opstellers van het Grondstoffenakkoord (VNO-NCW, MKB-Nederland, FNV, VCP, Stichting Natuur & Milieu, VNG, IPO, Unie van Waterschappen en de Rijksoverheid). Op www.circulaireeconomienederland.nl vindt u meer over de vervolgstappen richting kabinet en Tweede Kamer.

Ter inspiratie nog het volgende. Op 22 juni j.l. zijn, tijdens de OIM-bijeenkomst “Circulaire Economie: van lokale innovatie naar transitie” met gemeentelijke koplopers, voorbeelden verzameld van de circulaire economie op lokaal niveau. Hierbij zijn vooral de kansen en belemmeringen besproken. De bevindingen van deze conferentie zijn in een rapport verwoord, dat is aangeboden aan de voorzitters van de transitieteams. (zie www.overlegienm.nl/overons/nieuws/894340.aspx)

0  reacties