Afvalzorg

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Afvalzorg is van mening dat er in de grond-, weg- en waterbouwsector veel meer circulair gedacht en gewerkt moet worden. Er zouden nu al veel meer primaire grondstoffen vervangen kunnen worden door secundaire bouwstoffen. Verder kunnen secundaire bouwstoffen meerder malen opnieuw worden ingezet met minimaal dezelfde functie. De GWW-bouwwereld (ontwerpers, opdrachtgevers en aannemers) zou bij alle projecten de voorkeur moeten geven aan hergebruiksmaterialen en ervoor zorg moeten dragen dat de gebruikte grondstoffen voor een project na afloop weer opnieuw kunnen worden ingezet.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Afvalzorg is al jaren gespecialiseerd in het opslaan, bewerken en toepassen van grond en granulaire reststromen. Hiervoor beschikt zij over een netwerk van locaties (ook met aansluiting op vaarwater). Activiteiten gericht op het beschikbaar maken van secundaire materialen:
productie van bouwstoffen en terugwinnen van metalen uit bodemas van afvalverbranding;
productie van secundair zand en grind uit verontreinigde grond van bodemsaneringen;
productie van menggranulaat uit bouw- en slooppuin en puin uit grond;
grootschalige opslag van hergebruiksgrond en van secundaire bouwstoffen voor projecten;
Leveren en aanbrengen van funderingen voor zonneparken uit secundaire materialen (Solarbase).

Joost Bouman, Afvalzorg