Amsterdam Economic Board

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

De Metropool Regio Amsterdam (MRA) wil in 2025 wereldwijd voorloper zijn op het gebied van slimme oplossingen voor de beperkte beschikbaarheid van grondstoffen door het herontwerpen en sluiten van kringlopen. Tegelijkertijd realiseren we daarmee innovatie en nieuwe bedrijvigheid in de eigen regio. Hiertoe zijn twee programma’s opgezet: 1. Energie- en klimaat 2. Grondstoffen.

Het grondstoffenprogramma richt zich op:
- Herontwerpen van producten en producthergebruik via circulair inkoopbeleid door gemeenten en aangesloten bedrijven
- Hoogwaardig verwaarden van grondstofstromen. In 2015-2017 wordt prioriteit gegeven aan de volgende 9 grondstofstromen: biomassa (GFT, zuiveringsslib, agro-food, openbaar groen (incl. waterplanten); bouw- en sloopmaterialen; elektronisch en elektrisch afval; niet meer draagbaar textiel; plastics; incontinentiemateriaal en luiers; matrassen, servers van ICT sector en metalen. Van 2017-2020 worden 11 andere grondstofstromen geprioriteerd.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De Challenge ‘Circulaire Economie’ van de Amsterdam Economic Board wordt uitgevoerd in tripartiete consortia, waarin bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken. Per prioritaire grondstofstroom en per initiatief op het gebied van productherontwerp en – hergebruik wordt specifiek gezocht naar de optimale inzet van alle betrokken partijen. Bovendien is als dwarsdoorsnijdend thema gekozen voor circulaire bedrijvigheid; deze invalshoek genereert nieuwe kennis en diensten.

De uitvoering van de Challenge ‘Circulaire Economie’ wordt afgestemd op drie andere Challenges van de Amsterdam Economic Board, Mobiliteit, Talenten voor de Toekomst en Digitale Connectiviteit. De kennis en diensten die voortkomen uit deze Challenges worden ook benut voor de Challenge ‘Circulaire Economie’.

Nina Tellegen, directeur Amsterdam Economic Board