BFBN

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Leden van de BFBN beschouwen circulariteit van betonproducten als een belangrijk middel om verantwoord met grondstoffen en energie te kunnen omgaan, zonder daarbij de economische en sociale duurzaamheid uit het oog te verliezen. We streven naar een actieve deelname aan de transitieagenda Bouw en/of Maakindustrie, in samenwerking met partners in de gehele keten.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

“Beton Circulair” in 2050 kan worden bereikt door optimalisatie op 5 verschillende aandachtsgebieden:
a. Technische duurzaamheid van constructies en producten bevorderen en daarmee de noodzakelijke hoeveelheid onderhoud tijdens de levensduur tot een minimum te beperken;
b. Bij het ontwerp van een gebouw/constructie rekening houden met een mogelijke volgende bestemming van de constructie en daarmee de betonproducten zoveel mogelijk demontabel aanleveren;
c. Schoonhouden van de keten, d.w.z. geen vermenging in het productieproces met alternatieve grondstoffen die kunnen leiden tot een situatie, waardoor hergebruik voor een volgende levensfase als grondstof in beton bemoeilijkt of onmogelijk wordt;
d. Betongranulaat dat verkregen wordt door het breken van betonpuin (na de sloop van een constructie) zoveel mogelijk gebruiken als toeslagmateriaal voor nieuw beton, altijd in afweging van de totale milieubelasting van de nieuwe producten;
e. Bevorderen van de ontwikkeling van nieuwe recyclingtechnieken met als doel om de oorspronkelijke grondstoffen in beton in verdere mate te kunnen scheiden en weer als hoogwaardige grondstof in te zetten.
De BFBN en zijn leden beschikken over de kennis die het mogelijk maakt om circulariteit op deze 5 gebieden in de komende tijd verder te optimaliseren zodat het doel in 2050 wordt bereikt. Hiertoe maken we gebruik van de overlegstructuren binnen de brancheorganisatie. Alle beschikbare netwerken binnen de betonproductenindustrie en binnen de betonketen zullen hiertoe worden ingezet.
Een ander aandachtspunt is de waardering van circulariteit. Bestaande instrumenten milieueffecten en milieukosten van producten of bouwwerk in kaart te brengen (zoals LCA), houden nu nog onvoldoende rekening met de daarop volgende levenscycli. Aspecten zoals een technisch lange levensduur en de mate waarin materiaal weer terug kan komen in de keten zullen meegewogen moeten worden. De BFBN zal zich daarom inzetten voor de ontwikkeling van een Multi Cycle Analysis waarmee de waarde van circulariteit van beton concreet beter tot uiting kan komen.

Ton Pielkenrood, BFBN