Biomassa Alliantie

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Maaisel: waardevolle grondstof
Nederland is een groen land. Naast natuurgebieden en talrijke weilanden zijn er veel groene zones zoals wegbermen, dijken en oevers. Deze zones worden regelmatig gemaaid, waarbij biomassa vrijkomt. Dit maaisel vormt een waardevolle grondstof voor diverse producten. In de jaren '80 van de vorige eeuw was veel maaisel vervuild door de industriële ontwikkeling. Er werd wet- en regelgeving opgesteld, waardoor er rondom biomassa een 'afvalstoffen' economie is ontstaan.

Mede dankzij schonere auto’s en industrieën is anno 2017 meer dan 90% van het maaisel schoon en van goede kwaliteit. Waarom wordt maaisel dan niet bestempeld als grondstof? Dit past bij het bereiken van een circulaire economie, wat hoog op de agenda staat. Een economie waarin geredeneerd wordt vanuit de waarde van 'natuurlijk kapitaal' en waarin Nederland een goed rentmeester is van de aarde.

Ambitie: Maaisel naar waarde geregeld
Vanuit deze gedachte is de 'Biomassa Alliantie' opgericht, bestaande uit terreinbeheerders, overheden, kennisinstituten en bedrijven. De Biomassa Alliantie heeft het initiatief genomen tot een Green Deal Circulair Terreinbeheer i.o., waarin ruim 40 partijen samenwerken. Samen werken zij aan toekomstgerichte regelgeving, die het Circulair Terreinbeheer ondersteunt en stimuleert. En samen werken zij ook aan concrete stappen in de ketens: van verzamelen van maaisel tot het op de markt zetten van een duurzaam product!

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Circulair Terreinbeheer
De Biomassa Alliantie werkt vanuit de waarde van het circulaire “eind”product  aan het sluiten van ketens. Daarmee heeft zij inmiddels veel (praktijk)kennis opgedaan, onder meer in het initiatief “Van berm tot bladzijde”.

En onder de Green Deal Circulair Terreinbeheer i.o.  zullen een aantal pilots worden uitgevoerd waarbij maaisel voor verschillende doelen wordt benut:
• Bodem(structuur)verbetering
• Productie van biobased producten, zoals bodemverbeteraars, karton, peilschalen en picknickbanken
• Kansrijke nieuwe ontwikkelingen

De Biomassa Alliantie beschikt over veel kennis en ervaring op deze terreinen. Daarbij zal in de pilots de komende jaren ook veel onderzoek worden gedaan.

Astrid Meier, Biomassa Alliantie