Boskalis Environmental

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord

En ik wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda:

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze Transitieagenda

Boskalis Environmental (BKE) houdt zich sinds eind jaren tachtig wereldwijd bezig met grootschalige reiniging van grond, baggerspecie en andere minerale afvalstoffen en met complexe land- en waterbodemsaneringen. BKE is onderdeel van Koninklijke Boskalis Westminister N.V., een internationale maritieme dienstverlener die zich o.a. bezighoudt met het uitvoeren van grote baggerprojecten en grote infrastructurele projecten.

BKE heeft als milieu contractor de ambitie om binnen haar invloedsfeer en beschikbare resources een belangrijke rol in de transitieagenda te spelen. Afgelopen decennia lag de nadruk vooral op het saneren van de bodem en het reinigen van de verontreinigde grond. Door het aflopen van het bodemsaneringsprogramma van de overheid zijn wij ons meer en meer gaan toeleggen op de reiniging en verwerking van overige minerale afvalstoffen en de productie van daaruit voortkomende secundaire bouwstoffen. Hierbij streven wij naar het maximaal terugwinnen van secundaire bouwstoffen en het minimaliseren van het residu (slibfractie). Het uiteindelijke doel is om secundaire bouwstoffen te produceren waarbij geen residu meer overblijft.

Vanwege onze intrinsieke focus op reiniging van verontreinigde minerale afvalstoffen en het toepassen van “schone” secundaire bouwstoffen ter vervanging van primaire grondstoffen werken wij al vele jaren aan een circulaire economie. In de komende jaren zal BKE zich vooral inzetten om, naast de bestaande en bekende verontreinigde minerale afvalstoffen, potentiële “nieuwe” stromen dan wel nieuwe technieken te ontwikkelen met als doel een grotere bijdrage aan de circulaire economie te leveren.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

BKE is gespecialiseerd in het reinigen en verwerken van (verontreinigde) minerale afvalstoffen zoals verontreinigde grond, zeefzand, rkgv slib, AEC bodemas e.d. Hierbij wordt gebruikgemaakt van zelfontwikkelde technologie met als doel maximaal hergebruik te realiseren. De geproduceerde secundaire bouwstoffen worden voornamelijk ingezet als vervanger van primaire grondstoffen in de GWW sector.

Beleidsmatig hebben wij en zullen wij regelmatig overleggen met zowel centrale- als plaatselijke overheden waarbij de transitieagenda zal worden geagendeerd. Daarnaast zullen wij via diverse branche verenigingen meepraten en meedenken over stimulerende maatregelen om tot een, met name op onze branche en de aanverwante keten gerichte, circulaire economie te komen.

Om secundaire bouwstoffen op een goede en financieel economische wijze in de markt te zetten zullen er een aantal beleidsmatige obstakels moeten worden weggenomen. Hiertoe zullen wij het initiatief nemen om gezamenlijk met de overheid passende oplossingen te vinden waardoor de toepassing van secundaire bouwstoffen vergelijkbaar of zelfs beter / makkelijker moet worden t.o.v. het toepassen van primaire / schone grondstoffen. Daarnaast zullen wij waar nodig en zinvol investeren op het gebied van onderzoek naar de secundaire bouwstoffen dan wel de toepassing van de producten.

Haico Wevers, Boskalis Environmental