Bouwend Nederland

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Bouwend Nederland gaat voor een gezonde, veilige, betaalbare woning-, utiliteits- en grond- weg- en waterbouw met geringe impact op het milieu, waarbij economische, sociale en ecologische investeringen en eisen in balans zijn. Onderdeel hiervan is het (verder) reduceren van primair grondstofgebruik, het hergebruiken of recyclen van gebruikte materialen en het beperken van bouw- en sloopafval.

Ambitie voor de transitieagenda’s:

  • Duidelijke sectoranalyses: welke ketenpartners zijn essentieel voor de transitie naar een circulaire economie (met oog voor de internationale context)
  • Vaststellen uniform kader; definitie en bepalingsmethode(n) Circulaire Economie.
  • Overzicht huidige ontwikkelingen per sector
  • Overzicht belemmeringen en kansen voor de transitie naar een CE
  • Concrete aanbevelingen waarmee het nieuwe Kabinet en het bedrijfsleven de komende decennia de transitie naar een circulaire economie verder vorm kan geven.

Bouwend Nederland Bouwend Nederland (en of leden uit haar achterban) denken mee in het transitieteam over de grote uitdagingen en kansen rondom Circulaire Economie in de bouw.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De concrete bijdrage aan het akkoord is mede afhankelijk van de scope en opzet van het akkoord, beide verdienen verdere uitwerking. Bouwend Nederland voert hier, in samenwerking met VNO NCW en andere branches, overleg over met de Rijksoverheid.

Bouwend Nederland en/of leden uit haar achterban, kan haar visie op de transitie naar een circulaire economie inbrengen.

Bouwend Nederland kan haar eigen inzet op het gebied van duurzaam materiaalgebruik inbrengen. Bouwend Nederland zet actief in op het promoten en creëren van randvoorwaarden voor duurzaam materiaalgebruik in de bouw. Dat gebeurt met eigen projecten, maar vooral ook met de actieve participatie in diverse convenanten, Green Deals, akkoorden, themagroepen en platforms.

Bouwend Nederland kan vanuit haar visie, als vertegenwoordiger van de ontwerpende- en uitvoerende bouw, aangeven welke randvoorwaarden voor dat deel van de bouwketen belangrijk is voor de verdere transitie naar een circulaire economie. De rol van grote opdrachtgevers is in veel bouwprojecten sterk bepalend. Ook is de uitvoerende bouw mede afhankelijk van de toeleverende industrie.

Maxime Verhagen, Voorzitter Bouwend Nederland