BRBS Recycling

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Leden van BRBS Recycling voelen zich verantwoordelijk om samen circa 60% van alle Nederlandse afvalstromen om te smeden tot hoogwaardige secundaire grondstoffen, die hernieuwd kunnen worden ingezet in de economie.
Hiermee wil de recyclingsector als onmisbare schakel in de keten een constructieve bijdrage leveren aan de circulaire economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Leden van BRBS Recycling en de vereniging ontzorgen afvalontdoeners zodat deze onderdeel gaan vormen van de circulaire economie, hebben zitting in relevante commissies en bieden hierbij ook hun diensten aan, kennis en kunde op het gebied van recycling-techniek en -technologie, inzameling, wet- en regelgeving en anderszins ten behoeve van de te ontwikkelen transitieagenda's.
Binnen de vereniging BRBS Recycling is deze expertise toegespitst op gemengde afvalstromen zoals bouw- en sloopafval, bedrijfsafval en grof en fijn huishoudelijk afval en de daadwerkelijke recycling van de hieruit voortkomen secundaire grondstoffenstromen.

De recyclingindustrie speelt een grote rol in de transitie naar een Circulaire Economie onafhankelijk of nu nieuwe technologie centraal staat of dat socio-institutionele veranderingen centraal staan. Recycling zal ook na de transitie altijd een rol blijven spelen. De mens bestaat nu eenmaal uit materie en verbruikt energie om überhaupt fysiologisch te kunnen voortbestaan en zal dus ook altijd materie en energie nodig hebben. Alleen als alle benodigde producten, gebruiksvoorwerpen, machines etc. uit bio-based materie kunnen worden geproduceerd, pas dan zal de recyclingindustrie een marginale rol gaan spelen. Voor zover we nu kunnen overzien zal deze kans uiterst gering zijn, waardoor er voorlopig naast de biologische kringloop er altijd nog een technische kringloop zal zijn, waarvoor deze laatste kringloop recyclingactiviteiten nodig zullen blijven. Hooguit zal door socio-institutionele veranderingen de snelheid waarmee materie wordt rondgepompt vertraagd of versneld worden.
Vanuit deze abstracte veronderstelling durft de recyclingsector het dan ook aan zich te profileren als een onmisbare schakel in zowel de transitie naar als in de Circulaire Economie zelf.

Eén van de kenmerken van de recyclingindustrie is haar hands-on-mentaliteit, die wij in een aparte notitie hebben vervoord, waarbij, mede door de 35 jarige ervaring, telkens zo snel mogelijk tot de kern wordt doorgedrongen.
In deze notitie is de huidige stand van zaken in de recyclingsector weergegeven en geeft aan waar op het ogenblik de belemmeringen en kansen zitten, die in de komende jaren opgelost dienen te worden om met de recyclingsector een stap verder te komen in het streven naar de Circulaire Economie. Hierbij beperkt BRBS Recycling zich tot de mogelijkheden, die binnen het vermogen van de recyclingindustrie zelf liggen, daarbij wel aangevend waar de omgeving en met name de overheid dit vermogen optimaal kan benutten.  

Max de Vries, BRBS Recycling