Branche Vereniging Organische Reststoffen (BVOR)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De BVOR (www.bvor.nl) is de branchevereniging voor bedrijven die uit organische reststromen compostproducten en andere biobased producten maken. Meer en betere verwaarding van organische reststromen staat centraal in de strategie van de BVOR, en is tevens inzet voor de Transitieagenda Biomassa & Voedsel. Circulair gebruik van organische reststromen als biotische grondstoffen is hierbij uitgangspunt. Bij deze verwaarding zetten wij in op twee sporen:

Spoor 1 zijn hoogwaardige compostproducten. In vollegrondstoepassingen zijn compostproducten een essentiële leverancier van stabiele organische stof, belangrijk voor de lange termijn bodemvruchtbaarheid en koolstofvastlegging in de bodem (klimaat). In potgrondsubstraten kunnen compostproducten een biobased alternatief vormen voor fossiel veen.
Spoor 2 betreft de ontwikkeling, productie en toepassing van andere biobased producten uit organische reststromen. Dit kunnen zijn brandstoffen, materialen, chemicaliën en andere componenten hoog in de cascaderingspyramide.

Beide sporen faciliteert de BVOR door het aangaan/versterken van (innovatiegerichte) samenwerkingsverbanden, met partners van binnen en buiten de branche.

De BVOR wil in het bijzonder:
1. Een trekkende rol vervullen bij het ontwikkelen van beleidsinstrumenten én private instrumenten (bijv. CO2-credits) die goed organische stofbeheer door agrariërs -inclusief de inzet van organische bodemverbeteraars - faciliteren. Hierbij bouwt de BVOR verder op haar bestaande initiatief voor een 'Humuscoalitie'.
2. Ketensamenwerking faciliteren om te komen tot een substantiële vergroting van de hoeveelheid compostproducten die als biobased alternatief voor veen worden ingezet in potgrondsubstraten;
3. Innovatieve samenwerkingsverbanden aangaan om te komen tot meer verwaarding van (innovatieve) producten uit organische reststromen (bijvoorbeeld richting materialen/vezels, chemicaliën)
4. Overheden faciliteren bij innovatieve aanbestedingsvormen voor verwaarding van organische reststromen (door middel van handreikingen, workshops etc.).Dit is essentieel omdat lagere overheden in eerste instantie 'eigenaar' zijn van vrijkomende reststromen, en middels aanbestedingen sturend zijn in de wijze van benutting.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De BVOR is kenniscentrum en netwerkplatform op het gebied van organische reststromen, compost en andere biobased producten uit organische reststromen. Deze kennis zal de BVOR beschikbaar stellen om samen met derden invulling te geven aan de geschetste ambitie m.b.t. verwaarding van organische reststromen. Dit kan in verschillende vormen: door participatie in beleidsvormingsprocessen, onderzoekstrajecten, pilots etc.

Verder heeft de BVOR via haar website, digitale nieuwsbrieven etc. een groot bereik onder voor deze Transitieagenda belangrijke stakeholdergroepen. Deze communicatiekanalen zal zij inzetten ter facilitering van de geschetste ambities.

Tevens zal de BVOR contacten faciliteren tussen haar individuele lidbedrijven en andere (keten)partijen.

Arjen Brinkmann, Directeur BVOR