CE Delft

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

CE Delft: Committed to the Environment. We streven naar een duurzame samenleving, waarin mensen efficiënt en slim omgaan met materialen en grondstoffen, natuurlijk kapitaal wordt behouden en de economie soepel draait. De Circulaire Economie past goed in dit toekomstbeeld.

Als onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ontwikkelen we innovatieve oplossingen van milieu- en duurzaamheidsvraagstukken. Kenmerken van onze oplossingen zijn:

  • beleidsmatig haalbaar;
  • technisch onderbouwd;
  • economisch verstandig;
  • maatschappelijk rechtvaardig.

We ondersteunen anderen om structurele veranderingen te realiseren op het gebied van grondstoffen, mobiliteit en energie en nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

We hebben ervaring met projecten voor een breed scala aan sectoren zoals: afvalinzameling- en verwerking, de bouw (metalen, hout, beton, asfalt), chemie, kunststoffen, papier, textiel, ICT, verpakkingen, biomassa, voedsel en dranken.

We brengen kennis in op het gebied van: ecodesign, grondstoffen, biogrondstoffen,  duurzame energie, mobiliteit, economie en milieuprijzen. We kunnen de transitieagenda's ondersteunen met werkzaamheden zoals: onderzoek, levenscyclusanalyse (LCA), beleidsvorming, opstellen businesscases,  toolontwikkeling en infographics.

Het team Grondstoffen voert al jarenlang hoogwaardige én praktische levenscyclusanalyses (LCA)  uit, met als doel om inzicht te krijgen, beleid op te stellen en daadwerkelijke veranderingen door te voeren. We zijn bij uitstek in staat om milieu-analyses te doen naar recycling en hergebruik van producten en grondstoffen om daarmee de meest kansrijke opties binnen de circulaire economie te selecteren.

Onze circa 50 gespecialiseerde ingenieurs, economen en milieukundigen willen dat hun werk werkelijk resulteert in verandering. De toewijding en inzet om echt resultaat te boeken is hoog.

CE Delft werkt voor overheden, bedrijven en NGO’s en is vaak de verbinder die deze partijen bij elkaar brengt met een gezamenlijk actieplan.

Lonneke de Graaff, CE Delft