CIRCLES

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Oost NL Circulair!

De 12 partners in CIRCLES willen met alle stakeholders in Oost Nederland initiatief nemen voor Oost NL Circulair. Een Oost NL transitieagenda die de gezamenlijke ambities van partijen in Oost NL omzet naar een actieagenda, kennisagenda en investeringsagenda. Daarvoor organiseren de partners in de komende maanden in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en de transitieteams een drietal bijeenkomsten. Medio mei 2017 willen wij deze transitieagenda afronden en versnellen met het uitvoeren van bestaande projecten en programma’s en het starten van nieuwe.

Visie circulaire economie Oost-Nederland in drie statements:

  • Onze maatschappij en daarmee onze economie bevinden zich meer en meer in een periode van transitie. Een nieuwe visie op een andere economie is dringend gewenst. Deze visie wordt o.a. ondersteund door het SER-Advies CE uit juni 2016 en het Rijksbrede Programma Circulaire Economie van de Rijksoverheid van september 2016.
  • De circulaire economie is een systeemvernieuwende economie, gebaseerd op maximaal waardebehoud van grondstoffen en energie. Om dit te realiseren dienen de elementen uit het systeem fundamenteel te vernieuwen of herschikt te worden. Dit kan alleen door samenwerking te organiseren tussen partijen in de regio waaronder bedrijven, overheden, steden, kennisinstellingen en burgers.
  • Door collectief regionaal in te zetten op een circulaire economie kan de regio Oost-Nederland een icoonfunctie vervullen om die nieuwe economie daadwerkelijk te realiseren. Samenwerken over de landsgrenzen heen, met onze Oosterburen én met andere regio’s in Europa verdient nadrukkelijk aanbeveling.

Om tot modellen voor de circulaire economie te komen, stellen we voor om een aantal
icoonprojecten te ontwikkelen:

  • Onderzoek naar een nieuwe generatie Businessmodellen.
  • Ontwikkelen samenwerkingsverband CIRCLES tot het doe-platform voor maakbedrijven in Oost-Nederland.
  • Ontwikkelen van 5 proeftuinen (oud-industriële locaties) in Oost-Nederland: Nijmegen, Arnhem, Deventer, Apeldoorn en Zwolle.
  • Oprichten en inrichten van regionaal grondstoffenagentschap / regionale grondstoffenbank.
  • Nationaal Centre of Expertise voor de circulaire economie.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Samen vooruit in de circulaire economie: CIRCLES inspireert en ondersteunt met tools en praktische kennis!

Van veel van onze producten is het de bedoeling dat ze kapot gaan – denk aan elektronica  - of dat ze weggegooid worden, zoals kleding. In een circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt en behouden grondstoffen – ook wat we nu nog afval noemen - hun waarde.

Oost-Nederland kan het verschil maken. Want we hebben een hoogwaardige maakindustrie, een sterke Cleantech markt, een grote bouwsector, vooraanstaande kennisinstellingen en een actieve overheid.
Ieder moment dat we dat eerder doen is directe winst voor onze toekomst.

Als alle radartjes in de keten draaien, is de hele keten in beweging. Van lineair naar circulair ondernemen.
Circulaire ondernemers zijn minder afhankelijk van schaarse grondstoffen. Zij zoeken grondstoffen in afval van anderen en produceren met het oog op scheiden en hergebruik.

CIRCLES is de ontmoetingsplek voor iedereen die in Oost Nederland bij wil dragen aan de transitie naar een circulaire economie. Met Masterclasses, Challenges en concrete veranderingsprojecten zetten wij mensen die het verschil kunnen maken aan tot actie. Met tools, events, infografieken, vlogs en blogs verspreiden we actief onze inzichten.

We verbinden mensen en organisaties. Met onze community bouwen we samen aan bruikbare kennis over hoe je een circulaire economie werkelijk ingang kan doen vinden.

CIRCLES… stap voor stap naar circulair ondernemen in Oost-Nederland.

Ga naar CIRCLES punt nu en deel jouw droom, visie of verhaal!

Marcel Hielkema / Christian Lorist, CIRCLES