Circulaire Metaalketen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Ambitie Circulaire Metaalketen
Transitieagenda Circulaire Economie
24 januari 2017

De Circulaire Metaalketen (CMk) is opgericht om invulling te geven aan de transitie naar een circulaire economie. FME en Koninklijke Metaalunie zijn samen met anderen trekkers van de CMk. Circulaire economie is voor leden niet nieuw, er gebeurt ontzettend veel maar het kan altijd beter. De CMk zien Metaalunie en FME als hun gezamenlijke instrument om deel te nemen aan de grondstoffenakkoorden en transitieagenda circulaire economie. Om efficiency redenen ligt de focus op de thema’s maakindustrie en bouw.

FME is de ondernemersvereniging van de technologische industrie en telt 2.200 leden. Metaalunie is de ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal en telt ruim 13.000 leden. De leden van beide branches zijn actief in: machine- en apparatenbouw, metaalwaren, meet- en regeltechniek, elektronica, ICT, engineering, las- en constructiewerk, gereedschappen, gietwerk, scheepsbouw,  oppervlaktebehandeling, plaatbewerking, landbouwmechanisatie, staalbouw, revisie & onderhoud en handel & service.

De Circulaire Metaalketen heeft als ambitie het sluiten van materiaalkringlopen door afval als grondstof in  te zetten voor nieuwe hoogwaardige producten. Daarbij wordt gelet op het vergroten van de ‘resource efficiency’. Metalen zijn oneindig recyclebaar en daarmee geschikt voor het vormen van een circulaire keten. De gebouwde omgeving levert een grote bijdrage aan de footprint van Nederland. Onze ambitie omvat meer: circulair bouwen, duurzaam renoveren & slopen en vergroten van het adaptief vermogen van gebouwen. Digitalisering beïnvloedt onze samenleving. Gebouwen en producten worden ‘smart’, auto’s gaan zelfstandig rijden, etc. Een integrale aanpak is nodig zodat: innovatie, de concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven, groene groei, duurzaamheid en werkgelegenheid toenemen.

FME en Metaalunie vragen het Kabinet te komen tot een door de industrie gedragen  lange termijn visie en de uitvoering daarvan consequent vol te houden en te blijven faciliteren.  De overheid kan de vraag naar duurzame producten vergroten door maatschappelijk verantwoord in te kopen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Inzet Circulaire Metaalketen
Transitieagenda Circulaire Economie
24 januari 2017

De Circulaire Metaalketen (CMk) is opgericht om invulling te geven aan de transitie naar een circulaire economie. FME en Koninklijke Metaalunie zijn samen met anderen trekkers van de CMk. Circulaire economie is voor leden niet nieuw, er gebeurt ontzettend veel maar het kan altijd beter. De CMk zien Metaalunie en FME als hun gezamenlijke instrument om deel te nemen aan de grondstoffenakkoorden en transitieagenda circulaire economie. Om efficiency redenen ligt de focus op de thema’s maakindustrie en bouw.

De Circulaire Metaalketen zet zich er voor in om materiaalkringlopen te sluiten door afval als grondstof in te zetten voor nieuwe hoogwaardige producten. Daarbij wordt gelet op het vergroten van de ‘resource efficiency’. Prioriteit is het zeker stellen van de leveringszekerheid van grondstoffen. Zonder zeldzame aardmetalen is de omschakeling naar duurzame technologie onmogelijk. Hierna zijn ‘Resource efficience’ en het sluiten van de materiaalkringlopen tweede en derde stappen. Metalen zijn permanente materialen die eindeloos gerecycled kunnen worden. De CMk wil het gebruik hiervan vergroten en hergebruik en recycling maximaliseren. De CMk kan een platform zijn voor projecten waarin gevaarlijke stoffen en kritische materialen worden vervangen.

Andere activiteiten van de CMk zijn:

  • Businessmodellen voor het mkb
  • Concepten voor grootschalig hergebruik van materialen, producten en componenten
  • Materiaal- en recyclingkennis voor circulair ontwerpen
  • Community of Practice Circulaire Economie Metaalketen
  • Implementatie keuzedeel Duurzaamheid (MBO) metaalsector
  • Model voor Ecodesign met geïntegreerde circulaire feedbackloops

Deze activiteiten kunnen worden vergroot of opgeschaald en versneld, mits hiervoor belangstelling en draagvlak bij de bedrijven is en voldoende middelen beschikbaar zijn.
Meer informatie: www.circulairemetaalketen.nl

Peter Bongaerts, directeur Beleid FME

Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie