CNV

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het CNV ondersteunt het grondstroffenakkoord van harte omdat één van de kernwaarden van het CNV duurzaamheid/rentmeesterschap is.
Deze kernwaarde is de samenvatting van de gedachte dat de mens de plicht heeft om  de aarde niet alleen te bewerken maar ook om deze te bewaren voor toekomstige generaties.
Een circulaire economie is daar in onze beleving de beste garantie voor. Even belangrijk, zo niet belangrijker, is het duurzaam omgaan met de mensen zodat zij op menswaardige wijze onder veilige omstandigheden kunnen werken
in een baan met zekerheid van inkomen en goede voorzieningen in perioden van arbeidsongeschiktheid en pensioen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het CNV wil zijn kennis en kunde ter beschikking stellen aan het proces om te komen tot een circulaire economie. Daarbij gaan wij het onderwerp op de agenda zetten van onze overleggen met leden en kaderleden,
Daarbij is enerzijds van belang dat zij in bedrijf en beroep nadenken over de bijdrage die zij zelf in hun werk kunnen leveren aan het circuliar maken van de economie.
Naast werknemer zijn zij echter ook consument en ook daar zullen we het gesprek aan gaan over hoe anders kijken naar allerlei aankopen kan bijdragen aan het tot standkomen van die circulaire economie.
De transitie naar een circulaire economie zal  naar verwachting grote impact hebben op de werkgelegenheid en de inhoud van beroepen. Het CNV zal daarom steeds aandacht blijven vragen en voorstellen doen
om scholing en ontwikkeling van werkenden te bevorderen zodat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Arend van Wijngaarden, vicevoorzitter/coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid CNV Vakcentrale