Dutch Biorefinery Cluster

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De mogelijkheden om hernieuwbare recyclebare en upcyclebare groene grondstoffen te benutten zijn enorm. Dit is één van de belangrijkste technologische en commerciële uitdagingen van deze eeuw. Een vollediger benutting van biogrondstoffen, leidend tot meer hoogwaardige biobased producten.

Voor de Nederlandse agrofood-sector en papierindustrie, die een substantieel deel van de biomassa verwerken, is hier een sleutelrol weggelegd: zoveel mogelijk waarde halen uit de huidige in Nederland beschikbare grondstoffen, om zo meer winst per hectare te bereiken, een lokale circulaire economie te creëren en CO2-emissies te reduceren. In het Dutch Biorefinery Cluster (DBC) werken deze biobased sectoren en bedrijven samen. Gezamenlijk verwerken zij jaarlijks in totaal 28,4 miljoen ton biobased grondstoffen en dragen zij 16,2 miljard Euro bij aan het BBP.

Zij hebben de kringlopen van haar processen en producten al vergaand gesloten:

 • Terugwinning van nutriënten. Fosfaat, stikstof, kalium en overige nutriënten worden teruggebracht naar het Nederlandse land, en besparen hiermee kunstmest;
 • 80% recycling van papier en karton, waarmee vers hout wordt bespaard;
 • Water en warmte wordt vergaand hergebruikt zowel binnen als buiten de keten;
 • Duurzame energie uit reststromen (via vergisting, vergassing en verbranding).

Het DBC wil door cross-sectorale samenwerking nog meer waarde creëren uit grondstoffen, en hiermee een bijdrage leveren aan de grondstofvoorziening en de circulaire economie:

 • Meer waarde uit huidige biobased grondstoffen;
 • Meer biobased grondstoffen: verhogen waarde per hectare;
 • Vervanging voor fossiel door valorisatie reststromen en meeropbrengst;
 • Lokale mineralenkringloopsluiting: reductie fossiele mineralen en verbeterde bodemkwaliteit;
 • Natuurlijke vezels en materialen langer in de kringloop door gecascadeerde zero-waste recycling;
 • Plantaardige eiwitten uit reststromen ter vervanging van dierlijke eiwitten;
 • Overall reductie grondstoffen, water en kosten door onderlinge symbiose:
  •     Uitwisseling gezuiverd water ter vervanging van grond- of bronwater.
  •     Gezamenlijke waterzuivering met biogaswinning voor eigen energievoorziening
  •     Mineraalrijke reststromen ter vervanging van fossiele mineralen
  •     Samenwerken in warmtenetwerken

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het DBC streeft haar ambitie na door:

 • Nieuwe kennis, technologieën en concepten gezamenlijk ontwikkelen;
 • Een prominente rol spelen in de transitie naar een duurzame circulaire biobased economy;
 • Nieuwe business leads genereren, die leiden tot sterke markt- en concurrentieposities van de participerende bedrijven.

De werkwijze is samengevat in 3 pijlers:

 1. Open interne samenwerking: een kansrijke en noodzakelijke weg om te komen tot nieuwe producten.  
 2. Verbindingen met relevante externe stakeholders om ontwikkeling van nieuwe waardeketens te faciliteren, o.a. met organisaties en bedrijven die
  • toegang geven tot nieuwe technologische ontwikkelingen
  • vergelijkbare technologische ontwikkelingen nastreven
  • vraag / afname van nieuwe biobased producten vertegenwoordigen
  • niet-technologische knelpunten in ontwikkeling en implementatie kunnen wegnemen
 3. Positionering in en bijdragen aan een stimulerend biobased speelveld. Politiek en maatschappelijk vertrouwen en draagvlak is van groot belang.  Het DBC zal succesvolle voorbeelden uitdragen, en zorgen dat haar ambities bekend zijn binnen de maatschappij alsook bij beleidsbepalende organen.  

DBC draagt bij aan het creëren van de condities voor een stimulerend biobased speelveld:

 • Kennis en innovatie: nieuwe technologieën en financiering voor opschaling;
 • Stimuleringssysteem voor circulaire en biobased innovaties dat niet nadelig is voor bestaande duurzame biobased en circulaire producten:
  • Stimuleringssysteem dat risico’s van investeringen wegneemt, met landelijk loket;
  • Onderzoek naar hoe de vraag vanuit de maatschappij gecreëerd kan worden (zonder tijdelijke subsidies op producten of processen), zodat de gewenste maatschappelijke ontwikkeling plaatsvindt.
 • Bestaande faciliteiten en kennisinfrastructuur NL maakindustrie benutten. Stimulerings-maatregelen die hierop inspelen;
 • Facilitering wetgeving en infrastructuur om hergebruik en symbiose mogelijk te maken:
  • Wijziging mestnormen naar kilogrammen per hectare
  • Herziening systeem waterschapsbelasting voor bedrijven
  • Novel food richtlijnen die eiwitwinning uit biomassa bevorderen
  • Zorgvuldige aanpassing afvalstoffen wetgeving, zodat schone en veilige stromen op milieuverantwoorde wijze worden hergebruikt in hoogwaardige materialen.
 • Flexibilisering en verwijderen lock-in effect SDE-regeling.

Annita Westenbroek, Directeur Dutch Biorefinery Cluster