FNLI

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De levensmiddelenindustrie is van oudsher een spil in de circulaire economie. Samen met boeren, veevoederproducenten en steeds meer bedrijven die zich toeleggen op de bio-based economy, werkt de industrie aan een zo hoogwaardig mogelijke inzet van alle organische materialen. Dit levert zowel economische als milieuwinst op. De gehele ‘Ladder van Moerman’ wordt hierbij benut: van voedsel tot energie, van veevoer tot kunststof, van farmaceutische toepassingen tot compost. Organische reststromen zijn geen afval maar grondstof!
In de transitie-agenda wil de FNLI inzetten op het wegnemen van belemmeringen voor het sluiten van kringlopen, onder andere belemmeringen die voortkomen uit wet- en regelgeving op het gebied van afval. Ook innovatie dient verder te worden gestimuleerd. Optimale benutting van waardevolle grondstoffen en reststromen als eiwitten, fosfaat en water verdienen hierbij de prioriteit.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

De levensmiddelenindustrie zet waardevolle grondstoffen, bijproducten en reststromen op de markt die als grondstof kunnen dienen voor een veelheid aan producten. De sector brengt kennis in over deze stoffen en mogelijkheden voor de verwaarding ervan. Ook op het gebied van duurzamer verpakken van levensmiddelen is in de afgelopen jaren veel kennis opgedaan. Deze en andere kennis zetten we graag in om met andere partners scherp in kaart te brengen waar de circulaire economie in de agrifoodketen belemmerd wordt, en hoe we die belemmeringen kunnen opheffen.

Philip den Ouden, directeur FNLI