Gemeente Amsterdam

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomasssa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

Circulaire economie is de rode draad en het overkoepelend thema in de Agenda Duurzaam die op 11 maart 2015 unaniem is vastgesteld in de gemeenteraad. Als eerste stad en regio ter wereld heeft Amsterdam kwantitatief onderzoek laten doen naar de kansen voor een circulaire economie. Dit is zowel vertaald naar een gemeentelijke aanpak Circulair, leren door te doen gericht op het leveren van bewijskracht als naar het stedelijk innovatieprogramma circulaire economie waarbij partners in de stad (kennisinstellingen en bedrijven) innovatieprojecten uitvoeren ten behoeve van opschaling.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

In 2017 zal Amsterdam inzetten op bewijskracht. Bewijskracht dat de circulaire economie een concept is dat werkelijkheid gaat worden, dat realistisch en rendabel is. Amsterdam biedt de stad aan als proefgebied voor circulaire gebiedsontwikkeling en circulaire bedrijvigheid.

- We gaan als eerste gemeente inzetten op het vanaf de start circulair ontwikkelen van een groot transformatiegebied (Haven-Stad); dit betekent dat we uitgaan van maximaal hergebruik van materialen, flexibel en remontabel bouwen en energieneutraal werken.

- Circulair Buiksloterham is proefgebied voor circulaire gebiedsontwikkeling. Hier gaan we ruimer om met huidige wet- en regelgeving: bijvoorbeeld neerzetten van kleine bioraffinage die van zwart afvalwaterbiogas maakt als onderdeel van nieuwe sanitatie.

- We kiezen voor het uitvoeren van ruim 20 aansprekende gemeentebrede voorbeeldtrajecten. We starten bijvoorbeeld met een circulaire tender gronduitgifte in drie Amsterdamse gebieden die we samen met marktpartijen ontwikkelen. Ook gaan we bij sloop-/nieuwbouwwerkzaamheden en renovatieprojecten gemeentelijk vastgoed onderzoeken hoe we hergebruik van materialen ter plekke kunnen toepassen en stimuleren en dragen we bij aan de ontwikkeling van een materialenpaspoort.

- We nemen het voortouw in lobby over knellende regelgeving. De noodzaak hiervoor tonen we aan met concrete projecten die we uitvoeren samen met marktpartijen, o.a. via de Green Deal Cirkelstad.

- Amsterdam koopt steeds meer circulair in: daarvoor willen we elk jaar tenminste 2 nieuwe circulaire inkooptrajecten starten.

- Met het inzetten van het revolverend Duurzaamheidsfonds helpen we bedrijven om circulaire projecten te realiseren.

- De gemeente werkt nauw samen met bedrijven en kennisinstellingen die binnen het stedelijk innovatieprogramma werken aan bewijskracht: uitvoeren van innovatietrajecten en versneld vergroten van kennis over alle facetten van een circulaire economie. Doel is het opschalen van innovaties en het versterken van circulair ondernemerschap.

- Ervaringen en resultaten willen we actief delen met de andere partners aan het grondstoffenakkoord. Resultaten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld te komen tot een standaard voor circulair bouwen , een in de praktijk gevalideerde kosten/baten instrument voor circulair bouwen of het samen met partners uit de markt ontwikkelen van een nieuw toetsingskader voor circulaire gebouwen.

- We willen de transitie naar een circulaire economie versnellen, op een manier die de dynamiek versterkt maar tegelijk erkent en respecteert dat het benodigde initiatief uit de samenleving komt. Begin 2018 evalueren we onze aanpak en bepalen we de inzet voor 2018 en verder. De resultaten van deze evaluatie delen we graag met de andere partners Grondstoffenakkoord.

Zie ook:
www.amsterdam.nl/circulair  
www.amsterdam.nl/duurzaam

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam,

Abdeluheb Choho, Wethouder Duurzaamheid