Gemeente Haarlem

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Circulaire economie staat hoog op de agenda in Haarlem.

We maken samen met partijen in de stad de start met de transitie naar een circulaire economie. Bewoners, bedrijven en instellingen worden gestimuleerd om elkaar te vinden en uit te dagen tot  een circulaire economie. Haarlem blijft groeien, veel mensen wonen en werken in de stad. Hierdoor vinden we het belangrijk om te investeren in duurzaam wonen en vervoer, in de openbare ruimte en voorzieningen. Belangrijk vinden we hierbij het circulair krijgen van de inkoop die de gemeente doet. We zijn ook uniek in het grote aantal bewonersinitiatieven met actieve Haarlemmers die samen met de buurt duurzame energie opwekken en besparen. In het programma Strategisch Plan Afvalscheiden (SPA) is opgenomen hoe de gemeente duurzaam wil omgaan met grondstoffen en zoveel mogelijk kringlopen wil sluiten binnen de afvalketen. Door samenwerking tussen gemeenten en afvalinzamelaars binnen de regio Zuid-Kennemerland worden belangrijke stappen gezet die circulariteit van grondstoffen als uitgangspunt nemen.
Het startprogramma Haarlem Circulair richt zich op vijf cirkels: Circulair Stadslab, Gebiedsaanpak Waarderpolder, Circulair Gemeentelijk handelen, Strategisch Plan Afvalsscheiden (SPA) en Regionale Strategie/MRA. Waarbij de laatste twee een eigen dynamiek hebben, waarbij zoveel mogelijk de aansluiting wordt gezocht met de andere cirkels van het programma.  
Bij de inkoop zal er steeds vaker volgens circulaire principes gehandeld worden, door het ondertekenen van de greendeal Duurzaam GWW 2.0 en  het manifest maatschappelijk verantwoord inkopen wordt hier ook duidelijk richting aan gegeven. Kennis hierover is onder andere gehaald en gebracht binnen de Circular Academy georganiseerd door Pianoo en de COP circulair inkopen in MRA verband.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

In 2017 zal Haarlem inzetten op starten van een circulaire motor. Er zullen pilots op het vlak van circulair inkopen worden uitgevoerd. Ook circulaire gebiedsontwikkeling zal aandacht krijgen. Startende circulaire bedrijven worden ondersteund en wordt een platform geboden.
Ervaringen en resultaten willen we actief delen met de andere partners aan het grondstoffenakkoord. Resultaten kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld te komen tot een standaard voor circulaire projecten binnen de GWW sector. Ook het verduurzamen van de inzameling van huishoudelijk afval - door afvalscheiding en recycling - draagt bij aan meer circulaire grondstoffen via het programma Strategisch Plan Afvalscheiden (SPA).  Best practices op deze vlakken zullen worden gedeeld.
We willen de transitie naar een circulaire economie versnellen, met oog voor initiatieven uit de samenleving waarbij we ook over de grenzen van de gemeente kijken. Begin 2018 evalueren we onze aanpak en bepalen we de inzet voor 2018 en verder. De resultaten van deze evaluatie delen we graag met de andere partners Grondstoffenakkoord.

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem,
Cora Yfke Sikkema, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit, Beheer en Onderhoud.