Gemeente Rotterdam

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Maakindustrie
Bouw
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Rotterdam gaat voor circulair

Rotterdam staat wereldwijd bekend als stad met visie, lef en doorzettingsvermogen. Als stad die klaar is voor de kansen en uitdagingen van de toekomst. Daarom hebben we in het programma ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’ de ambitie uitgesproken om voorloper te zijn bij de ontwikkeling van de circulaire economie. We positioneren de stad en de haven als circulaire hotspot.

Rotterdam heeft de ambitie om snel een circulaire stad te worden. Om daar te komen, tonen we lef, durven we dingen te proberen en fouten te maken.  We zijn een ‘living lab’. We omarmen nieuwe ideeën. We vallen op door experimenten en durf en zetten door als het kansrijk is. We maken dingen mogelijk.  De weg naar een circulaire economie vraagt ons anders te denken en anders te kijken naar de stad. Doen we dat alleen? Nee juist niet. Gaandeweg ontdekken we met kennis en inspiratie van vele partijen de beste weg. En samen versnellen we de beweging. We werken aan het verminderen van afval en kijken met een circulaire bril naar onze producten, diensten, werkwijze en inrichting van de stad. Sámen gaan we voor Rotterdam Circulair.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Inspireren, doen, inbedden: samen
2017 staat in het teken van inspireren, doen en inbedden van de ervaringen die werken. Hierin werken we nauw samen met marktpartijen en kennisinstellingen.

Nieuwe initiatieven dwars door de stad
Op verschillende locaties in de stad doen we ervaring op met nieuwe initiatieven en ontwikkelingen. Lab op straat, Blue City, Plant One en de RDM-campus zijn springlevende voorbeelden hiervan.

Afval reduceren en hergebruiken
Rotterdam zet in op het verminderen van afval. We stimuleren hergebruik van producten en grondstoffen jagen nieuwe technieken aan die afvalscheiding naar een hoger niveau tillen.

Alles met een circulaire bril
Rotterdam maakt zich hard voor het circulair inkopen van haar eigen producten. Ketens in de stad richten we circulair in: de bouw en reiniging van de stad en het groenbeheer. Ook bij gebiedsontwikkeling wordt circulariteit waar mogelijk ingebed.

Voortrekkersrol
De ervaringen die we opdoen delen we. Rotterdam is voortrekker. (Wettelijke) knelpunten maken we bespreekbaar bij het Rijk en marktpartijen en we zoeken actief naar oplossingen

Namens het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam,

P.J. Langenberg, Wethouder