GGW consortium

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Bij nieuwbouw is de inzet van biobased materialen en het hergebruik van bouwelementen en bouwdelen noodzakelijk voor het terugdringen van de inzet van grondstoffen. GGW bouwt plus-op-de-meter woningen die demontabel zijn en waarvan de elementen opnieuw kunnen worden gebruikt. Verder zet GGW in op het loskoppelen van casco en installaties, waarbij levering, onderhoud en vervanging van installaties via een onderhoudscontract worden geregeld. Daarmee worden de kosten voor gas en elektriciteit omgezet in een servicecontract voor de levering van warmte en licht, eventueel aangevuld met een dienstverlening voor bijvoorbeeld wasbeurten, vervoer etc. De juridische problemen die de scheiding tussen schil en installaties oplevert, worden in samenspraak met de leveranciers en financiers opgelost. De door GGW gebouwde woningen zijn qua prijs concurrerend met andere bouwsystemen. Ook op het gebied van renovatie wil GGW een grootschalige bijdrage leveren. Immers, het energieneutraal maken van de bestaande bouw is een veel grotere opgave dan het energieneutraal bouwen van nieuwbouw.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

GGW werkt bij het ontwikkelen en bouwen samen met lokale en regionale onderwijsinstellingen om zo jongeren in de gelegenheid te stellen praktijkervaring op te doen bij het produceren en monteren van prefab bouwelementen. GGW kan voor elke partij die het initiatief voor een bouwproject neemt, of het nu een particulier, een gemeente of een corporatie is, het hele bouwproces voor haar rekening nemen. Dat gaat van een haalbaarheidsanalyse, vaststellen of een plan binnen bestemmingsplan en budget haalbaar is, tot aan het eigenlijke bouwproces. De ambitie is om een wezenlijke bijdrage te leveren aan de transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving.

Jeroen Bartels, GGW consortium