Havenbedrijf Amsterdam

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) stelt in het  rapport ‘Nederlandse Logistiek 2040: designed to last’, dat in 2040 zo’n 70% van de wereldburgers in steden woont en werkt. Hierin liggen volgens de RLI grote uitdagingen voor de logistieke sector. In 2040 woont er een half miljoen meer mensen in de Metropoolregio Amsterdam dan nu.

Meer mensen betekent meer goederen, meer energie, meer water, meer afval, meer vervoersbewegingen. Om niet volkomen vast te lopen in een infarct van spullen, materialen en afval, zijn circulariteit en slimme logistiek de sleutels. De Amsterdamse haven kan daarvoor oplossingen bieden. In de vorm van een grootstedelijke circulaire verwerkingsindustrie op economisch verantwoorde schaal en intelligente logistieke oplossingen die daarbij nodig zijn. Logistiek en industrie die dus géén extra ruimte of bronnen vragen, maar deze juist creëren. En zo duurzame groei mogelijk maken.

Als Havenbedrijf Amsterdam vinden we het dan ook van groot belang dat de totstandkoming en uitvoering van de Transitieagenda’s leiden tot het doorbreken van barrières die de ontwikkeling van de circulaire economie nu nog remmen.  

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Binnen Havenbedrijf Amsterdam en het netwerk van klanten en stakeholders is ruime kennis aanwezig voor het opzetten van circulaire bedrijvigheid. Voor het opstellen van de Transitieagenda’s zet het havenbedrijf deze graag in. De haven is een geschikte locatie voor zowel grootschalige ‘proven-technologies als kleinschalige ‘scale-ups’. We werken samen met klanten, overheden en kennisinstellingen aan circulaire projecten. Met ProDock bieden we ruimte, een platform en ondersteuning (ook financieel) voor het opschalen van circulaire innovaties.

In de afgelopen decennia heeft de Amsterdamse haven een groot aantal bedrijven aangetrokken die een belangrijk onderdeel vormen van de circulaire economie. Met het ondersteunen van projecten en aantrekken van circulaire bedrijven heeft het havenbedrijf als doel om de concurrentie- en innovatiekracht van de haven te versterken. Hiermee borgen we de waarde van de haven als ‘motor voor de regionale economie’. De ligging in het hart van de Metropoolregio Amsterdam biedt goede kansen op symbiose tussen stad en industrie. Als ‘Matchmaker’ en ‘co-creator’ laten we projecten daadwerkelijk tot stand komen. Voorbeelden van circulaire projecten en klanten zijn te vinden op https://www.portofamsterdam.com/nl/circulaire-economie

Eduard de Visser, Director Strategy and Innovation Havenbedrijf Amsterdam