Het Nieuwe Bouwen

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het Nieuwe Bouwen (www.hetnieuwebouwen.org) staat voor een systeemaanpak om doorbraken te realiseren in het sluiten van materiaalkringlopen in de bouwsector. Hierbij streven we naar een herbestemming die gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke bestemming. Veel afvalstromen in de bouw worden of gedowncycled, of worden gestort. Wij vinden dat het anders kan. Technisch zijn de mogelijkheden al erg groot, maar nu gaan we het ook daadwerkelijk organiseren. Het Nieuwe Bouwen: ketenregisseurs van Cirkelstad Arnhem Nijmegen. Zie ook: http://www.cirkelstad.nl/stadsblad/overzicht/arnhem-nijmegen/

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Het Nieuwe Bouwen adviseert en begeleidt u bij de volgende thema’s:

  1. De bouwsector wordt gekenmerkt door een sterk gefragmenteerde bouwprocessen. Marges staan onder druk en echte (systeem)innovaties komen lastig van de grond. Om kosten te besparen, een hogere kwaliteit te kunnen leveren en goed in te kunnen spelen op de wensen van de klant moet het bouwproces steeds flexibeler, efficiënter en goedkoper verlopen. Vergaande industrialisatie is noodzakelijk, zowel op productniveau als op het gebied van werkprocessen.
  2. De bouw is een grootverbruiker van grondstoffen, meer dan de helft van alle in Nederland gebruikte grondstoffen komt hier terecht. Grondstoffen zijn echter niet eindig beschikbaar. Daarom is het noodzakelijk om over te schakelen naar een onuitputtelijke bron van bouwmaterialen die van nature weer snel terug groeien. We noemen dit biobased bouwen. Toepassing van deze materialen heeft gevolgen voor het ontwerp en het overige bouwproces.
  3. De bouw is verantwoordelijk voor 40 % van al het geproduceerde afval. Voor zover er in de bouw als sprake is van recycling, is dat vaak laagwaardig (downcycling) en van hergebruik is al helemaal geen sprake. Dit komt omdat de huidige bouwpraktijk gekenmerkt wordt door een lineair bouwproces. Om te komen tot een circulair bouw- en sloopproces zal dit proces radicaal anders moeten worden ingericht.
  4. De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor zo’n 40 % van de totale CO2-emissie. Om klimaatverandering tegen te gaan is er een toenemende aandacht om deze uitstoot terug te dringen, hetgeen zich vertaalt in bouwconcepten die minder fossiele brandstoffen gebruiken en/of gebruik maken van lokaal opgewekte energie.
  5. De maatschappij verwacht in toenemende mate van (bouw)bedrijven dat zij hun bedrijfsactiviteiten maatschappelijk verantwoord uitvoeren en hierover ook transparant zijn. Integrating performance and reporting rondom corporate sustainability wordt daarmee niet alleen steeds belangrijker, ook de eisen die hieromtrent aan jaarverslagen worden gesteld worden steeds strenger.

Maarten Barckhof, Het Nieuwe Bouwen