HVC

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

HVC is een toonaangevend nutsbedrijf van en voor gemeenten en waterschappen. Onze opdracht is om de deelnemende overheden te helpen met het realiseren van hun doelstellingen op het gebied van hergebruik van grondstoffen, afvalbeheer en duurzame energie. Wij kiezen voor oplossingen met een zo hoog mogelijk milieurendement tegen verantwoorde kosten, waarbij financiële opbrengsten terugvloeien naar de maatschappij. Wij richten ons op lokaal beschikbare bronnen en aanvullend op bronnen buiten ons verzorgingsgebied.
Wij geloven in onze kracht als ketenbedrijf voor ons collectief van gemeenten en waterschappen. Wij streven hiernaar door de levering van onze producten en diensten over de volle breedte van de keten van afval-, grondstoffen en slibverwerking: HVC is een ketenbedrijf waarvan alle schakels verbonden zijn en bijdragen aan de verduurzaming van onze aandeelhouders.
Gemeenten zijn bepalend in het beleid en de kaders op het gebied van afvalinzameling en –verwerking. HVC en haar aandeelhoudende gemeenten hebben een sterke band, die van belang is bij het komen tot een gezamenlijke ambitie. Samen met de gemeenten staan wij dicht bij de inwoners in ons aandeelhoudersgebied. Inwoners vormen een belangrijke schakel in de totstandkoming van de circulaire economie; zij bepalen immers met hun afvalscheidingsgedrag hoeveel grondstoffen er in het systeem blijven en beïnvloeden met hun aankoopgedrag (mede) de ambitie van producenten op het gebied van duurzaamheid.
Daarom richt HVC zich nu sterker dan ooit op het stimuleren van inwoners om de waardevolle stromen in het afval (zoals papier, gft en kunststof) apart te houden en voor inzameling aan te bieden. HVC laat de ingezamelde stromen daarna in eigen regie bewerken en zo komen de apart gehouden stromen weer terug op de markt als gerecyclede grondstoffen.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Ons aandeelhoudersgebied telt ca 2 miljoen inwoners; voor ongeveer de helft van deze inwoners verzorgen wij de afvalinzameling. We hebben in de inzameling voldoende schaalgrootte en diversiteit van gemeenten om innovatief te kunnen zijn en daarmee interessant te zijn voor nieuwe collega’s en partners om met ons de transitie vorm te geven. Dit geldt ook voor initiatieven op het gebied van de be- en verwerking van afval naar grondstoffen.
HVC is actief in grote delen van de ketens (van keuken tot eindverwerking) waardoor we zelf kunnen kiezen op welke plaats in de keten het beste milieuvoordeel te halen is. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld ‘bronscheiding’ als voorkeursroute aangeven richting inwoners, maar ook een Voorscheider bouwen om grondstoffen terug te winnen voordat het als restafval de ovens in gaat.
Concreet voor de komende jaren betekent dit dat we onze inzamelstructuur bij de inwoners sterk aan het uitbreiden zijn, gecombineerd met een incentive ten behoeve van maximaal ‘scheidingsgedrag’ van inwoners. Ook de milieustraten spelen een belangrijke rol als contactmoment richting inwoners; met het verhogen van de dienstverlening probeert HVC op een zo hoog mogelijk scheidingspercentage te realiseren.
Daarnaast investeert HVC zelf in installaties voor het be- en verwerken van afvalstoffen naar grondstoffen. Voorbeelden hiervan – naast de genoemde voorscheider – zijn de onlangs in bedrijf genomen bodemas opwerking en de in ontwikkeling zijnde kunststofsorteerinstallatie. Ook hebben we met een partner een overeenkomst tot het opwerken van de as uit de zuiveringsslib verbranding voor het terugwinnen van fosfaat.

Dion van Steensel, N.V. HVC