I-Link

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Bouw

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Standaard "voorschriften/formuleringen" voor omgevingsplannen die kunnen worden overgenomen door gemeenten waardoor experimenten die nodig zijn om tot een circulaire economie te komen eenvoudig vergund kunnen worden zonder dat daar bestemmingsplanwijzigingen voor hoeven te worden aangevraagd en verleend.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Ik breng mijn ervaring in met betrekking tot de problematiek rondom de vergunningverlening van miniwindmolens in de bebouwde omgeving en de bijbehorende advisering daarover aan gemeenten. Er zullen in het traject naar een circulaire economie veel vergelijkbare situaties optreden wanneer vergunningen verleend moeten worden voor experimenten. Mijn kennis en competenties zullen daar nuttig voor zijn. Ik ben een verbinder tussen overheid, bedrijfsleven en/of onderwijs, begrijp en respecteer de verschillende belangen en zorg dat men tot een samenwerking komt.

Inge van der Vaart, I-Link