Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen
Consumptiegoederen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) onderschrijft het Grondstoffenakkoord en levert een bijdrage aan een zuiniger en slimmer gebruik van onze grondstoffen, producten en diensten. Circulair verpakken biedt economische kansen, leidt tot minder afhankelijkheid van andere landen voor grondstoffen en het is goed voor het milieu. Het KIDV deelt feitelijke kennis over duurzaam verpakken met ketenpartijen volgens de uitgangspunten reduce, re-use, re-new en recycle.

Het KIDV deelt kennis via de website www.kidv.nl, ontwikkelt publicaties en kennisproducten zoals factsheets, handreikingen, infografics en organiseert bijeenkomsten voor ketenpartners.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Wij ontwikkelen kennis via diverse projecten en onderzoeken die input kunnen leveren voor de transitieagenda’s van het grondstoffenakkoord. Daarbij gaat het in het bijzonder om:

  • Kunststofketen project: Het KIDV voert in 2016 en 2017 onderzoek uit naar de kunststofketen in Nederland. Dit onderzoek biedt inzicht in de mogelijke interventies om een zoveel mogelijk gesloten kunststof(verpakkings)keten te realiseren, zowel qua grondstoffen als economisch.
  • Design for recycling: Het KIDV stelt een handreiking op voor ontwerpers, ontwikkelaars, marketeers en inkopers van verpakkingen, die helpt bij het maken van keuzes om verpakkingen te verduurzamen. De handreiking is opgesteld in consultatie met partijen uit de hele verpakkingsketen: van verpakkingsontwerpers, tot sorteerders en recyclers. De handreiking bevat een aantal veel voorkomende kunststofverpakkingen en wordt in 2017 aangevuld met verpakkingen van andere materialen.
  • Brancheverduurzamingsplannen: In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is afgesproken dat branches verduurzamingsplannen opstellen met de hoogst haalbare doelen voor verpakken. Inmiddels valt 83% van het verpakkingsgewicht dat in Nederland op de markt wordt gebracht onder een verduurzamingsplan. Met deze plannen worden er voor het eerst in Europa stelselmatig en branche-breed afspraken gemaakt over het verduurzamen van de productverpakkingsketen. Het KIDV toetst de verduurzamingsplannen en stelt de plannen vast. De kennis en ervaring die wordt opgedaan met deze plannen, biedt input voor verdere verduurzaming.
  • Wetenschappelijk onderzoeksprogramma: Het KIDV heeft samen met Topinstituut Food and Nutrition (TiFN) een onderzoeksprogramma opgezet gericht op urgente en relevante vragen die bijdragen aan een structurele vermindering van de milieudruk in de product-verpakkingsketen in Nederland. Het programma wordt uitgevoerd in samenwerking met universiteiten Twente, Groningen, Delft, Wageningen, Aken en kennisinstituut TNO. Het komende jaar worden diverse publicaties opgeleverd onder meer over het consumentengedrag bij aankoop van duurzame verpakkingen en bij het weggooien en scheiden van verpakkingsafval.

Naast bovenstaande projecten publiceerde het KIDV recent ook een verkenning naar de recycling van PET-tray verpakkingen, een handreiking over het weggooien van biobased- en composteerbare verpakkingen en een studie naar de vermindering van CO2 uitstoot door de recycling van verpakkingsafval. Meer publicaties vindt u op www.kidv.nl.

Hester Klein Lankhorst, Directeur Kennisinstituut Duurzaam Verpakken