Koninklijke VNP

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel
Kunststoffen

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda('s):

De Nederlandse papier- en kartonindustrie verwerkt jaarlijks 2,9 ton biobased grondstoffen en 82% van haar producten worden na bronscheiding binnen de eigen keten hoogwaardig gerecycled. Ook verwerkt de sector in toenemende mate reststromen uit andere sectoren (gras, tomatenstengels, olifantsgras, nutriënt recyclaten) en worden reststromen gevaloriseerd (cement, bioplastics, composieten, energie). De toepassing van papier en karton neemt jaarlijks toe, vooral verpakkingen, hygiëne producten en specialiteiten. Het is onze ambitie deze groei op zo efficiënte en circulair mogelijke wijze te realiseren. Productieprocessen zijn meer en meer circulair: gesloten waterkringlopen, vezelterugwinning, warmteterugwinning en toepassing hernieuwbare energie.

Wij willen de circulariteit van papier en karton nog verder verhogen.

De ambitie is binnen de eigen keten het recyclingpercentage verder verhogen en komen tot 100 procent sluiting van de biobased productenkringloop.

Creating Sustainable Fibre Solutions is de toekomstagenda van de papier- en kartonindustrie. We blijven voorop lopen in vernieuwing en het inzetten, behandelen en verdelen van vezels (of fracties daarvan).
Door integrale benutting van grondstoffen en 100 procent positieve herbruikbaarheid of recyclebaarheid van alle componenten streven we ernaar die doelstelling waar te maken.

 • Binnen grondstofvoorziening wordt gewerkt aan alternatieve vezels waarin bv gras, loof en gewas ingezet worden voor nieuwe markttoepassingen. 
 • ‘Papier maken zonder afval’; er wordt zijstroomverwaarding nagestreefd door de ontwikkeling van een multiple-outputfabriek, die onder meer diverse soorten bio-kunststoffen produceert. Dit alles resulteert in nieuwe circulaire vezelmodellen om samen met andere sectoren te komen tot optimale cellulosetoepassing.
 • Bijdrage aan de integrale circulaire economie doelstelling van de BV Nederland door het vervullen van een spilfunctie in nieuwe samenwerkingsverbanden.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

We bieden innovatie toegepaste kennis, samenwerking in projecten waar we experimenteren, valoriseren en implementeren. Het gaat de papier- en kartonindustrie om de facilitering van het traject van technologische innovatie tot daadwerkelijk implementatie. O.a.:

 • Verhogen inzet van vezelhoudende reststromen en gewassen uit agro-food en tuinbouw
 • Valorisatie van alle reststromen tot chemicaliën en materialen
 • Verdergaande kringloopsluiting in symbiose met omgeving (warmte, water, biogas)

De VNP zal mede bijdragen aan het creëren van de benodigde beleidsmaatregelen;

 • Gedifferentieerd / gecascadeerd monitoring en tracing systeem voor recycling, dat bronscheiding (en dus hoogwaardige recycling) stimuleert.
 • Stimuleringssysteem voor circulaire en biobased innovaties dat niet nadelig is voor bestaande duurzame biobased en circulaire producten:
  • Geen subsidies op processen en producten (want verstoren level playing field)
  • Stimuleringssysteem dat risico’s van investeringen wegneemt, met landelijk loket
  • Onderzoek naar hoe met ge- of verboden de gewenste maatschappelijke ontwikkeling bevorderd kan worden.
 • Facilitering wetgeving en infrastructuur om symbiose mogelijk te maken:
  • Herziening systeem zuiveringsbelasting voor bedrijven
  • Zorgvuldige aanpassing afvalstoffen wetgeving, zodat schone en veilige stromen op milieuverantwoorde wijze worden hergebruikt in hoogwaardige materialen.
 • Flexibilisering en verwijderen lock-in effect SDE-regeling + sturing op efficiëntie en schaalgrootte.

Gerrit Jan Koopman, directeur Vereniging van Nederlandse Papier en Kartonfabrieken