Meerlanden

Ja, ik onderschrijf het Grondstoffenakkoord.

En wil graag betrokken zijn bij de volgende transitieagenda(’s):

Biomassa en voedsel

Ambitie en inzet voor de totstandkoming en de uitvoering van deze transitieagenda(’s):

Meerlanden wil de komende jaren de regio waarin we actief zijn, Metropool Regio Amsterdam en Duin- en Bollenstreek, circulair maken. Het ideaal hierbij is een samenleving zonder afval. Een samenleving waarin producten zolang mogelijk hun functie behouden (Re-use) of met beperkt herstel (Repair) en als dat niet meer mogelijk is via Recycling als waardevolle (mono)stromen hun weg vinden naar nieuwe producten. Wij kijken hierbij nadrukkelijk ook naar de openbare ruimte als leverancier grondstoffen. Kringlopen sluiten kunnen we natuurlijk niet alleen. Daarom is het belangrijk dat we samenwerken met gemeenten, partners uit bedrijfsleven, wetenschap en inwoners. En investeren we in bestaande en nieuwe samenwerkingen om samen sneller circulair te zijn.

Vanuit deze visie onderschrijven wij het Grondstoffenakkoord.

Wat draagt u concreet bij aan het akkoord op het gebied van kennis en diensten?

Meerlanden kan en wil bijdragen aan het Grondstoffenakkoord met het starten van en het participeren in nieuwe projecten die als doel hebben steeds hoogwaardiger grondstoffen te winnen uit organische reststromen uit huishoudens, uit bedrijven en instellingen én uit de openbare ruimte; van Waste to Energy naar Waste to Products.

Wij zamelen sinds 1997 de organische reststromen in en verwerken deze sinds 2011 in onze Groene Energiefabriek op innovatieve wijze, tot groene energie en nieuwe producten. Door een proces van vergisting en compostering winnen we hieruit vijf toepasbare producten: groengas, groene CO2, compost, warmte en water. Naast de beschikking over deze stromen en deze moderne verwerkingsinstallatie zetten we graag onze ervaring, kennis en netwerk op dit gebied in.

Voorbeelden van lopende projecten zijn:

  • Door organisch afval te vergisten produceren we jaarlijks ca. 4 miljoen m3 biogas. Dit scheiden we in methaan (dat we opwerken naar groengas) en CO2. De Nederlandse glastuinbouw heeft behoefte aan deze CO2 ter bevordering van de groei van planten en gewassen. Door onze CO2 in te voeren in de bestaande OCAP transportleiding die loopt van Rotterdam naar Amsterdam en langs een aantal belangrijke glastuinbouwgebieden, kunnen we leveren aan de glastuinbouw.
  • Meer groene energie en warmte; organisch afval staat bij de meeste mensen bekend als groente-, fruit- en tuinafval (GFT). Meerlanden haalt dit  organisch afval op om het op innovatieve wijze tot groene energie en nieuwe producten te verwerken. Hiermee dragen we bij aan een duurzame regio door verlaging van de CO2-uitstoot met 50% tot maximaal 3.500 ton op jaarbasis. Ook het ophalen gebeurt CO2 neutraal omdat 70% van ons wagenpark op hernieuwbare energie rijdt.
  • Voortdurend werken wij samen met gemeenten, bedrijven, wetenschappers en bewoners om pilots te starten die als doel hebben om meer organisch keukenafval (GF) in te zamelen Door te kijken naar logistiek, inzamelfrequentie en gedragsbeïnvloeding willen we meer GF redden uit het restafval en daarnaast de kwaliteit van deze stroom verbeteren. Zodoende kunnen we hieruit nu en in de toekomst hoogwaardiger producten winnen.
  • Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om de organische reststromen vanuit de openbare ruimte te verwerken tot nieuwe producten of halffabricaten. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld vezels voor bouwmaterialen of papier en aan eiwitten. Wij hebben de doelstelling om uiterlijk in 2020 alle vrijkomende organische reststromen uit de openbare ruimte opnieuw te kunnen gebruiken. Om deze doelstelling te realiseren hebben wij ons gecommitteerd aan de Green Deal van Grassen en Gewassen van de Amsterdam Economic Board.

Diederik Notenboom, Meerlanden